O.G Ottersland AS – Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger jfr. Åpenhetsloven.

1. Resultater fra aktsomhetsvurderinger utført 2022/2023

1.1 Kartlegging av leverandørkjede, avgrensning, utvelgelse og metode O.G.

Ottersland AS arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å ta ut en komplett oversikt over alle våre leverandører for alle våre selskaper. Listen bestod av om lag 100 selskaper.

Etter at det totale antallet leverandører var kartlagt ble det analysert etter en rekke parametere, for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp med videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense søketreffet til selskaper som, etter en vurdering av flere parametere, utgjorde de største risikoene for faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Leverandørkjeden ble fordelt og avgrenset etter følgende kriterier:

  • Størrelse på omsetning til/fra O.G. Ottersland AS i 2022
  • Bransje og produktkategori
  • Produksjonssted
  • Opprinnelsessted
  • Hvorvidt selskapet er omfattet av Åpenhetsloven

Etter anvendelse av kriteriene ovenfor ble antallet selskaper redusert fra ca. 100 til om lag 7 selskaper vi ønsket å se nærmere på.

Som metode for innhenting av data besluttet O.G. Ottersland AS å utforme et spørreskjema som ble sendt til utvalget. Tanken bak beslutningen var at spørreskjema ville gi oss adgang til store informasjons¬mengder fra flere selskaper, samt at det ville gi et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølgning av utvalget. Ved å sende ut spørreskjema kan O.G. Ottersland AS også kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende og gode svar på våre spørsmål. I tillegg til spørreskjemaet så ble det vedlagt en egenerklæring for leverandøratferd.

Spørreskjemaene ble sendt fra O.G. Ottersland AS medio april 2023 med svarfrist 15. mai 2023.

2. Hovedfunn risikovurdering egen virksomhet og leverandørkjede

2.1 Hovedfunn – risikovurdering av egen virksomhet

O.G. Ottersland-konsernet bedriver sin virksomhet i Norge, og aktivitetstypene som er omfattet av vår virksomhet er transparent. Konsernet består av 7 ansatte hvor de ansatte er sikret gjennom, ordnede arbeidsforhold, skrevne arbeidsavtaler, god sikkerhet på arbeidsplassen og bruken av etablerte HMS-rutiner. Basert på den interne kartleggingen og undersøkelsen som ble utført i 2023, avdekket O.G. Ottersland-konsernet ingen brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.

2.2 Hovedfunn – risikovurdering av leverandørkjede og konklusjon

Selskapet mottok svar fra samtlige respondenter på spørreskjemaene innen svarfristen som var satt til 15. mai 2023.

Alle respondentene krysset ja på alle områdene i spørreskjemaet for at de viser samfunnsansvar og driver innenfor åpenhetslovens bestemmelser. Samtlige egenerklæringsskjemaer var datert og signert av ansvarlig kontaktperson hos leverandøren. I tillegg svarte to av respondentene at de også var miljøfyrtårn sertifisert.
O.G. Ottersland-konsernet vil på bakgrunn av gjennomgang og kartlegging av egen virksomhet og alle våre leverandører, samt tilbakemelding fra undersøkelsen konkludere med at konsernet og våre leverandører driver innenfor og oppfyller rutinen og standarden som er satt i loven. I vurderingen av risikofaktorer må det til slutt nevnes at det er forbundet med forholdsvis lav risiko, bransjen og landet (hovedsakelig Norge) selskapet opererer i.

På bakgrunn av konklusjonen finner vi ikke grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak overfor vår leverandørkjede i denne omgangen.